Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

Al·legacions al Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa

Imprimeix PDF

A L’HONORABLE COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA


Els qui subscrivim, l'Associació de Defensa de la Natura (ADN) inscrita en el registre d'Associacions amb el número 173/2002 en nom i representació de la mateixa, i el grup ciutadà Amics de la Rabassa; essent com és que l’ADN té com objectiu principal, proclamat pels seus Estatuts, vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i cultural, i que el Grup Amics de la Rabassa també comparteix aquesta finalitat; a més de llur interès en el respecte de la legalitat vigent, en particular la urbanística; per raó de les afectacions negatives que entenen ocasiona i comportarà el desenvolupament del pretès Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació de l’equipament comunitari a la Rabassa, l’aprovació del qual es fa pública per l’Edicte del 22 de juliol del 2008 que apareix al BOPA del 6 d’agost del 2008; en temps i forma deguts, per mitjà del present escrit, compareixem davant de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, i formulem les següents al·legacions mitjançant les quals ens oposem a l’aprovació del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa en les condicions i amb la documentació que integra en l’estat actual:Primera: L’Honorable Comú de Sant Julià de Lòria no dóna correcte compliment al que disposa l’article 115.3 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’ara endavant LGOTU, perquè l’acord adoptat per la Corporació local en data 9 de juliol pel qual s’impulsa la formulació i la tramitació, fins a la seva aprovació definitiva, del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus d) al paratge de La Rabassa, no està degudament motivat com hauria d’ésser als termes del precepte referenciat; cosa que és essencial per a la validesa de l’acte; doncs la motivació, com ve retenint la jurisprudència, no es compleix amb la simple indicació de preceptes, com conté l’acord publicat el 16 de juliol del 2008; sinó que vol l’exposició dels fets que l’Administració té en compte per decidir i l’explicació raonada de les normes jurídiques en que es basa. La motivació s’erigeix, així, en l’element essencial per a la validesa de l’acte administratiu; i la seva manca o insuficiència pot provocar l’anul·lació de l’acte, en la mesura que, d’una banda, vulnera el disposat per la llei, en l’ocurrència, l’article 115.3 de la LGOTU; i, d’altra banda, situa els ciutadans en una clara posició d’indefensió.


Segona: L’anomenat Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus d) al paratge de La Rabassa, no pot concebre’s, com la memòria justificativa posada a exposició pública explica, com el Pla Especial del Sistema d’equipaments comunitaris Naturlàndia; ni tampoc com, dins i des d’una mena de nebulosa, l’aprovació del projecte Naturlàndia i/o dels “tràmits legals que siguin oportuns per a portar a terme l’execució del projecte Naturlàndia”; doncs el Pla Especial fet públic no pot pretendre anar més enllà del que el seu títol indica: el de concretar els usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus d); i no pot estendre’s a tot el “paratge de La Rabassa”, sinó que ha de cenyir-se als indrets i superfícies contemplats pel POUP com els predestinats a equipaments pel propi Pla parroquial.


Tercera: Així doncs, les successives aprovacions intervingudes per part de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria no comporten sinó la definició d’actuació en un sentit especial, específic i excepcional, però de definició tècnica cenyida als espais prèviament contemplats pel POUP, ubicats en sòl comunal, qualificat de no urbanitzable; i molt més restringit i restrictiu encara que els plans especials impulsats per l’òrgan comunal.Quarta: El suposat Pla Especial aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria hauria d’ésser estrictament respectuós del que preveu l’article 117 de la LGOTU que, tot contemplant el contingut, la redacció i l’aprovació dels plans especials, precisa que els mateixos han de contenir la justificació, la precisió i la informació documental que en permetin l'aprovació i l'execució posterior, i en tot cas la mateixa que és exigida per als plans parcials. I es constata que el Pla Especial posat a informació pública no conté la totalitat de la documentació prevista per l’article 109 de la LGOTU, i els desenvolupaments continguts al Reglament Urbanístic; i la que conté és poc precisa, i no abasta les activitats que d’altra banda, es dedueix que es duran a terme.


Entre altres, els plànols i memòries tècniques dels traçats i característiques de les galeries tècniques i de les xarxes de subministrament d'aigua, depuració, clavegueram, aigües pluvials, energia elèctrica, telèfon i tots els altres serveis previstos en el Pla és únicament el referit al camp de neu; i, pel que fa al període de les obres, no existeix cap calendari de les etapes d'execució projectades.


D’altra banda, no queden clares les superfícies exactes contemplades pel Pla Especial per raó de la confusió creada per la documentació feta pública. Igualment semblen excessius els límits d’edificabilitat proposats en les àrees d’ocupació principal, que totalitzen 46.380 m2 de superfície construïda en paratges alpins tan fràgils.Cinquena: El principi posat pel legislador en relació al sòl no urbanitzable és el de la prohibició de la modificació de l’estat natural del terreny; i l’aprovació d’un Pla Especial comporta el dret a urbanitzar segons preveu l’article 17 de la LGOTU.


I en l’indret en el qual es situa la previsió posada a informació pública, cal dir que la intervenció és particularment important, gravosa per al medi –perquè el desfigurarà completament i per sempre-, i, a més, irreversible; cosa que significa que si, sempre, s’ha de respectar la legalitat urbanística vigent i seguir els preceptes legals corresponents de manera escrupolosa, més encara cal fer-ho al paratge de La Rabassa, per raó de la seva excepcional riquesa.Sisena: De la documentació sotmesa a informació pública n’apareix que es preveu modificar l’estat actual del terreny, amb importantíssims moviments de terres; pel qual són necessaris informes específics d’impacte ambiental i de medi ambient que no consten en el dossier fet públic.


Setena: Cal insistir en que l’evolució del que s’anomena Pla Especial, que ha estat exposat, de cap manera es podria tenir per l’aprovació del que es coneix com projecte Naturlàndia, amb tota la seva magnitud i extensió, accessos, implantacions i edificis


Com sigui que la tramitació de l’expedient administratiu exposat no és, de cap manera, suficient per a procedir a l’execució del projecte Naturlàndia; ni conté tot el projecte de Naturlàndia, pel que es desprèn.


El propi projecte té unes magnituds que els al·legants entenen gens adequades al paratge de La Rabassa on es pretén implantar.


Tanmateix, com ja s’ha dit, no estan clares cap de les superfícies d’afectació.Vuitena: Si del projecte Naturlàndia és tracta, havent-se demostrat que el mateix ocupa molta més extensió que la contemplada pel que es presenta com un Pla Especial, i en la major part de la seva superfície sobre sòl no urbanitzable fora dels espais previstos per a equipaments, no es poden establir, com intenta fer-ho l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria en la documentació que publica, les connexions que crea, donant una mena de vist-i-plau tàcit al dit projecte Naturlàndia.

I si es tracta de definir la concreció dels usos i de les condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus d) al paratge de La Rabassa, també és incompleta la documentació feta pública.

En qualsevol cas, els documents publicats no contenen ni suficient concreció, ni tenen suficient contingut com perquè puguin ser considerats un Pla Especial complint amb els requisits que marca la Llei.


És molt greu que ni tan sols contingui un avantprojecte director, i és agosarat fer constar que ja s’elaborarà amb posterioritat; perquè això vulnera frontalment els principis constitucionals de legalitat, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.Novena: L’entorn mediambiental rebria agressions irreversibles si es portessin a terme les previsions contingudes per la documentació publicada; una documental que, insistim, no constitueix, ni de molt, un Pla Especial.

Pel que fa a l’entorn, pròpiament, paisatgístic, les afectacions són molt greus, i gens valorades. Els danys seran irreversibles comportant la pèrdua de prats alpins fràgils i poc abundants, i amb afectació profunda i definitiva de la biodiversitat avui existent en aquests territoris.


Pel que fa als aqüífers, és també gravíssima la situació perquè no es valoren ni s’inventarien els punts de partida, ni, tampoc, es preveu cap resultat final.


També s’afirma que els pous de Conangle proveiran l’aigua de consum per les instal·lacions, però no s’especifiquen els perímetres de protecció dels pous, com ho requereix la Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de
juliol de 1985.


Finalment, pel que fa a la fauna, s’estan preparant danys irreversibles, com els que resulten de la valoració del llistat que s’annexa.Per tot el qual, a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria,S O L . L I C I T E M :Que tingui per presentades, en temps i forma deguts, les presents al·legacions mitjançant les quals ens oposem rotundament a l’aprovació del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa; i per demanat que, un cop examinades les al·legacions presentades, s’acordi no portar a terme l’aprovació del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa.
Sant Julià de Lòria, el 18 de setembre del 2008.

ANNEX


Categories segons la Llista Vermella dels Ocells d'Andorra, entre parèntesis, corresponents a les espècies d’ocells.


E En perill

V Vulnerable

R Rara

S Segura

L Localitzada


CONVENI de BERNA


ANNEX II


VERTEBRATS


Mamífers


CARNIVORA

Felidae

Felis silvestris


Ocells


GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus (E) (5-10 mascles)

CORACIIFORMES

Upupidae

Dryocopus martius (R) (3-5 territoris)

Dendrocopus major (S)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter nisus (R)

Accipiter gentilis (V) (espècie de nidificació probable)

Buteo buteo (V) (2-3 parelles)

Hieraetus pennatus (espècie de nidificació probable)

Pernis apivorus (1 parella)

Falconidae

Falco tinnunculus (V)

STRIGIFORMES

Strigidae

Aegolius funereus (R) (3-6 territoris)

Bubo bubo (V) – (1 territori)

PASSERIFORMES

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax (R)

Hirundinidae

Hirundo rustica (E) (zona d’alimentació)

Motacillidae

Anthus trivialis (S)

Motacilla cinerea (S)

Prunellidae

Prunella modularis (S)

Turdidae

Erithacus rubecula (S)

Oenanthe oenanthe (S)

Turdus torquatus (V)

Phoenicurus ochruros (S)

Regulidae

Regulus regulus (S)

Regulus ignicapillus (S)

Paridae

Parus cristatus (S)

Parus ater (S)

Parus major (S)

Sitta europea (S)

Certhiidae

Certhia brachydactyla (S)

Fringillidae

Loxia curvirostra (S)

Serinus citrinella (S)

Emberizidae

Emberiza cia (S)

Emberiza citrinella (S)

PICIFORMES

Picidae

Picus viridis (R)

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Eudromias morinellus (=Charadrius morinellus) (R)

(Presència confirmada à 2 km de la zona objecte de la nostra demanda)


Rèptils


OPHIDIA

Colubridae

Coluber viridiflavus

Vipera aspis

SAURIA

Lacertidae

Podarcis muralis


Amfibis


CAUDATA

Salamandridae

Euproctus asper

ANURA

Discoglossidae

Alytes obstetricansINVERTEBRATS


Artròpodes


INSECTA

Lepidoptera

Parnassius apollo

 

[ TORNA ]

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal