Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

Al.legacions complementàries al Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa

Imprimeix PDF
A L’HONORABLE COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIAL’Associació de Defensa de la Natura (ADN), i el grup ciutadà Amics de la Rabassa; essent com és que l’ADN té com objectiu principal, proclamat pels seus Estatuts, vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i cultural, objectiu que comparteix amb el grup ciutadà Amics de la Rabassa: i que ambdues formacions tenen, a l’ensems, interès en el respecte de la legalitat vigent, en particular la urbanística; per raó de les afectacions negatives que entén ocasiona i comportaria el desenvolupament del pretès Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació de l’equipament comunitari a la Rabassa, l’aprovació del qual es fa pública per l’Edicte del 22 de juliol del 2008 que apareix al BOPA del 6 d’agost del 2008; en temps i forma deguts, per mitjà del present escrit, comparec de nou davant de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, i formulo les següents al·legacions complementàries a les que vàrem formular en data d’ahir, mitjançant les quals ens oposem, en les qualitats referenciades, a l’aprovació del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa en les condicions i amb la documentació que integra en l’estat actual:


Desena: Es constata que el pretès Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació de l’equipament comunitari a la Rabassa, l’aprovació del qual es fa pública per l’Edicte del 22 de juliol del 2008 que apareix al BOPA del 6 d’agost del 2008 incompleix l’ordenament jurídic andorrà perquè no porta ni cap signatura de cap arquitecte col·legiat degudament autoritzat a exercir al Principat d’Andorra, ni visat del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra.


Onzena: La documentació sotmesa a informació pública no planteja ni contempla, respecte als camins, les definicions de les rasants, ni tampoc cap estudi d’impacte ambiental, amb estudi de repercussions i compliment.


Dotzena: Existeix en la documentació publicada certa informació geològica però la mateixa no ha estat posada en relació ni analitzada respecte al paisatge, ni s’estudien, tampoc, lligams i repercussions.
    

Tretzena:
Tots els estudis que formen part del plec de documentació exposada conclouen en que es tracta d’anàlisis preliminars, mancades de contingut i d’aprofundiment, i, per tant, en manca d’informació, o insuficiència de la mateixa perquè la documentació de referència pugui tenir caràcter de Pla Especial.


Catorzena:
És curiós, i alhora preocupant i inquietant comprovar com la majoria d’aspectes contemplats ho estan de manera molt superficial; i algun esporàdic que està en profunditat és una burda còpia de quelcom ja existent: la depuradora. A ningú se li escapa l’exercici de reproducció de la documentació que consta, que correspon a una còpia de la depuradora del Grau Roig.


Quinzena: No s’ha comprovat que en la informació que forma part del plec publicat consti cap referència a la sostenibilitat del desenvolupament previst, en el sentit del respecte al medi previst per la Constitució del Principat d’Andorra.


Setzena: Ni les barreres naturals, ja existents, ni llur convivència, relació, i contacte amb les arquitectòniques que es crearan estan analitzades en el plec de documentació fe t públic.


Dissetena:
No s’ha pogut comprovar l’existència de tota la documentació topogràfica, a l’escala requerida per la Llei en la publicació efectuada.


Divuitena: Es constata que el Pla Especial preveu la privatització de diversos passos públics sense analitzar ni conseqüències, ni substitucions, ni opcions al respecte.


Dinovena: La documentació publicada tampoc resol res respecte als passos fronterers, afectats pel projecte.


Vintena: No només no es resol, sinó que ni tan sols s’estudia ni s’analitza ni es prenen en consideració els residus susceptibles d’ésser produïts, en particular el plom.


Per tot el qual, a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria,  


S O L . L I C I T E M :Que tingui per presentades, en temps i forma deguts, les presents al·legacions, complementàries a les que foren presentades en data d’ahir, mitjançant les quals ens oposem rotundament a l’aprovació del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa; i per demanat que, un cop examinades les al·legacions presentades, s’acordi no portar a terme l’aprovació del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La Rabassa.


Sant Julià de Lòria, el 19 de setembre del 2008.

 

[ TORNA ]

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal