Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

10/12/2007 Recurs de reposició davant la CTU

Imprimeix PDF


A LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISME

RECURS DE REPOSICIÓ

L’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) representada per la senyora Anna RIBERAYGUA MONTAGUT, i el GRUP AMICS DE LA RABASSA, aquí representat pel senyor Josep Maria GOICOECHEA UTRILLO; compareixem de nou davant d’aquesta Comissió, i, com millor en Dret escaigui, en temps i forma deguts, a l’empara del disposat per l’article 132 apartat a) en concordança amb el 147 1r de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, (d’ara endavant LGOTU), FORMULEM RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ NÚMERO 63984/2007, EXPEDIENT NÚM. 59744, fotocòpia de la qual s’aporta assenyalada com document número 1; en base als següents:

FETS I CONSIDERACIONS DE DRET:

Primer.-

El present recurs es formula en temps i forma deguts, dins dels tretze dies preceptius a comptar de la data de la notificació de la Resolució recorreguda, que fou el dia 21 de novembre del 2007.

Segon.-

Aquesta part recurrent està degudament legitimada per a formular el present recurs de reposició. Al respecte es dóna per reproduïda tota l’argumentació que consta en el recurs d’alçada, i s’invoca, a més, el fet de l’afectació negativa de la Resolució d’aquell recurs, objecte d’aquest propi recurs de reposició.

Tercer.-

Donem per reproduïdes totes i cadascuna de les argumentacions contingudes:

  • en la sol·licitud presentada a Tràmits de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria en data 30 d’octubre del 2007, perquè les mateixes tenen contingut i fonament, però sobretot perquè no han estat respostes ni contestades per ningú (document acompanyat assenyalat amb el número 2);

  • en el recurs d’alçada del 14 de novembre del 2007 (document acompanyat assenyalat amb el número 3), també perquè les mateixes tenen contingut i fonament, però sobretot perquè tampoc han estat preses en consideració per la Resolució que aquí es recorre en reposició.

Quart.-

Aquesta part recurrent té la impressió, degudament fonamentada, que la Resolució número 63984/2007 intenta justificar, per tots els mitjans, que l’execució de l’obra del Tobotronc en particular, i en general de NATURLÀNDIA, dins del marc de la qual es situa la construcció del Tobotronc, compleixen amb la legalitat vigent; quant, en realitat, les dites obres no donen compliment a la normativa vigent per part de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, que les porta a terme.

Cinquè.-

De manera preliminar, s’imposa constatar, encara que el Govern sembla que no ho retingui, ho cita, i no se sap en quina mesura influencia la seva Resolució, que de cap manera ha prescrit l’acció que aquesta part exercita; que és, com bé s’ha situat, l’acció pública contemplada per l’article 143 de la LGOTU, el termini de la qual ve precisat per l’apartat segon d’aquest article, i, com es pot constatar, s’acompleix de present, perquè aquest procediment s’encabeix de ple dins del termini fixat a l’efecte; doncs l’execució de les obres feta en contravenció de la legalitat es troba en curs, i, per tant, per via de conseqüència, de cap manera fa més d’un any que s’ha acabat.

Sisè.-

D’altra banda, per obviar respondre a les al·legacions formulades per aquesta part en els seus anteriors escrits, d’una banda, l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, no li contesta; i, d’altra banda, la Comissió Tècnica d’Urbanisme, d’un costat, treu les argumentacions fora de context, i, d’un altre costat, intenta reconduir les afirmacions d’aquesta part a l’obra del Tobotronc; extrem que no és, ni molt menys, l’únic contestat pels recurrents.

Setè.-

La vulneració de la tramitació que la Llei preveu per la construcció de l’obra objecte del present procediment, provoca que ni s’hagin efectuat tots els estudis que eren no només escaients, sinó imprescindibles i necessaris; ni s’hagin realitzat totes les avaluacions oportunes; ni, tampoc, finalment hagin tingut lloc els tràmits de posada a exposició i informació públiques, ni d’al·legacions, que la LGOTU preceptua.

Vuitè.-

Els fets objecte de la denúncia interposada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, que es resol per la Resolució recorreguda, no són, certament, dins del marc d’aquest procediment, competència del Ministeri de Cultura. Ho són dins del marc del procediment administratiu, paral·lel al present que se segueix segons ja consta a aquesta Comissió Tècnica d’Urbanisme, objecte ara del recurs del 28 de novembre del 2007, registrat amb el número 546743; si bé els fets en sí són sempre els mateixos.

Novè.-

Aquesta part recurrent no pot tenir per bona ni ajustada al Dret ni als fins que legitimen l’activitat administrativa l’afirmació de que cap dels fets denunciats competeixi al Ministeri d’Economia i Agricultura. La vulneració flagrant del Conveni de Berna i de la Llei de protecció d’animals, no hauria de deixar indiferent el Departament d’Agricultura; i la confusió vulgudament creada entre ginys mecànics no hauria de deixar indiferent el Departament d’Economia. D’altra banda, com es demostra per les diferents vulneracions de s’estan produint, -encara que s’intentin mostrar com a excepcions, no ho són- no és cert que la construcció ni del Tobotronc, ni de la resta d’obres de NATURLÀNDIA, estiguin seguint les tramitacions normals.

Desè.-

Tampoc es pot donar credibilitat a l’afirmació que la infraestructura anomenada Tobotronc sigui un giny de comunicació entre el Camp de Tir i el Camp de Neu de La Rabassa, perquè, en la documentació que obra en el present expedient, en particular en l’acord pres per l’Hble. Comú respecte a NATURLÀNCIA, en cap indret es dóna aquest tractament al Tobotronc; sinó que queda clarament explicitat que el Tobotronc forma part del projecte NATURLÀNdIA.

Tot el qual significa que es confirma, contràriament a les tesis que volen sostenir tant l’Hble. Comú lauredià, com la Comissió Tècnica d’Urbanisme, que no és l’article 147.d) de les Normes Urbanístiques el que és d’aplicació sinó, tal i com ve referint aquesta part, el 147.c).

Vegi’s i noti’s expressament que, però, la reivindicació d’aplicació de l’article 147.d) es formula exclusivament respecte a les obres de construcció del Tobotronc, el qual, ni que fos així –que no ho és perquè el Tobotronc també forma part de NATURLÀNDIA per expressa i clara decisió comunal- les altres intervencions de NAUTRLÀNDIA –si fos el cas (negat per aquesta part) que el Tobotronc no en formés part- sí haurien de respectar les clares disposicions de l’article 147.c) de les NNUU del POUP de Sant Julià de Lòria; és a dir sotmetre’s a un Pla Especial.

És molt important aquesta connotació perquè mostra i demostra que tant l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, com la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en voler desolidaritzar el Tobotronc de NATURLÀNDIA, accepten expressament que cal portar a terme, un Pla especial pel que fa a la resta d’obres de NATURLÀNDIA; extrem del qual no pot sinó congratular-se aquesta part; per bé que sostingui que l’obra de construcció del Tobotronc també ha d’encabir-se dins de l’estudi i la reflexió que generarà el Pla Especial que s’endegui.

Onzè.-

Contràriament a la posició de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, aquesta part recurrent sí entén que és absolutament imprescindible i indispensable, dit sigui en termes propis de defensa, tenir en compte que l’acció pública endegada el 30 d’octubre proppassat té caràcter urgent; i que l’avançament de les obres de construcció de NATURLÀNDIA, dins de les quals s’inclou la construcció del Tobotronc; que no són ni d’ampliació, ni de conservació, ni de complementació del Camp de Neu de La Rabassa, segons es deia en la Resolució ja recorreguda davant d’aquesta Comissió Tècnica d’Urbanisme, i dalt ressenyada; ni tampoc són de comunicació entre el Camp de Tir i el Camp de Neu de La Rabassa; estan malmetent irremeiablement el Bosc de La Rabassa.

Consegüentment, i de nou, aquesta part s’acull, amb caràcter urgent i inajornable, apel·lant als principis constitucionals proclamats per l’article 3.2 de la Carta Magna, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció d’arbitrarietat; i demana que aquesta Comissió Tècnica d’Urbanisme, a més de revocar la seva Resolució número 63984, estimi la denúncia que li fou formulada el passat dia 30 d’octubre del 2007; i, de manera cautelar i provisional, però urgent, a l’empara del previst per l’article 129 del Codi de l’Administració, mentre segueix el seu curs el present procediment, s’aturin les obres de construcció del projecte NATURLÀNDIA, que s’han iniciat amb l’obra Tobotronc, per evitar perjudicis que més que de difícil, seran d’impossible reparació.

Per tot el qual, a la Comissió Tècnica d’Urbanisme, a l’empara de la normativa citada,

DEMANEM:

Que revoqui la seva Resolució recorreguda de present, i que doni lloc a totes i cadascunes de les peticions formulades per aquesta part en la seva denúncia, que aquí es reitera i s’insisteix, de data 30 d’octubre proppassat; i que, de manera provisional i cautelar, però urgent i immediata, cursi ordre a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, perquè suspengui, sense més evolució, tots i cadascun dels actes d’execució que es troben en curs, materialitzats per obres, al Bosc de La Rabassa, en treball del projecte NATURLÀNDIA en general, i en concret pari tot seguit l’avançament de l’obra de construcció del TOBOTRONC.

Sant Julià de Lòria, el 10 de desembre del 2007.


Per ADN, Pel GRUP AMICS DE LA RABASSA,

Anna RIBERAYGUA MONTAGUT. Josep Maria GOICOECHEA UTRILLO.

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal