Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

Una nova auditoria dubta de la viabilitat de Naturlandia

Imprimeix PDF


Per molt que canviïn d'auditors, la realitat s'entossudeix a fer-se evident i malauradament es continua complint el que vam anunciar.

Premsa 26/09/2014

Diari d'Andorra

Els nous auditors insisteixen sobre la “incertesa” de Camprabassa per poder mantenir “l’activitat d’una forma normal en el futur”

Toni Solanelles - Sant Julià de Lòria - 26/09/2014

Naturlandia pateix “una incertesa significativa sobre la seva capacitat per continuar l’activitat d’una forma normal en un futur”. Així ho reflecteix l’informe d’auditoria respecte del darrer exercici tancat, el 2013. L’informe, que ja inclou alguns elements referits a aquest 2014 –com la reestructuració previsible del deute per passar-lo a més llarg termini–, fa èmfasi en les dificultats de la societat ateses les circumstàncies econòmiques i financeres.

I vist que es preveu que fins al 2038 hi hagi “pèrdues en els resultats anuals dels diversos exercicis”, els auditors consideren que la viabilitat del projecte gairebé sols és possible amb la injecció econòmica continuada per part del comú de Sant Julià, que fins ara no només ha anat fent aportacions en forma de préstecs, sinó que, a més, ha renunciat al cànon que li pertoca en virtut de la concessió feta a la societat Camprabassa dels terrenys comunals.

L’informe, elaborat per RSM Gassó, l’auditora que va rellevar aquella a la qual el comú va rescindir el contracte després d’unes observacions contundents que haurien desagradat els mandataris polítics, s’ha de sotmetre a la consideració del plenari comunal la setmana que ve. El treball, al qual ha tingut accés el Diari, ha contribuït a incrementar la fractura cada vegada més evident com a mínim en referència amb la gestió i rendiment de l’ecoparc que hi ha a la majoria demòcrata liberal, segons va poder constatar aquest rotatiu. L’informe fa èmfasi, entre altres aspectes, en les quantioses inversions realitzades i que configuren un immobilitzat tangible de 16.450.605 euros. I, també, en els reiterats resultats negatius. Alhora, es recomana una rebaixa, essencialment, del valor que se li va donar a la concessió atorgada pel comú a Camprabassa per cinquanta anys i que ascendeix a 11.315.115 euros.

Explotació negativa


L’auditoria exposa que a “conseqüència principalment de les inversions, a 31 de desembre del 2013, el passiu corrent supera l’actiu corrent en 7.625.859 euros i addicionalment s’ha generat un endeutament a llarg termini de 7.474.983 euros”. I hi afegeix que “així mateix, conseqüència de la posada en funcionament i desenvolupament del negoci, principalment des de l’inici de la concessió administrativa, la societat ha incor­regut en resultats d’explotació negatius i en pèrdues acumulades així com ha incorregut en pèrdues durant l’exercici anual acabat a 31 de desembre del 2013 per un import de 2.237.230 euros. Conseqüència de les pèrdues esmentades, a 31 de desembre del 2013 el patrimoni net de la societat s’ha vist reduït fins a l’import de 10.307.539 euros, equivalent al 60,4% del seu capital social”. Rebaixar el llindar del 50% seria extremament perillós, per això el comú “es compromet a emprendre totes aquelles accions necessàries per garantir la continuïtat del negoci”, assegurant la restitució “del desequilibri patrimonial” i que Naturlandia “pugui satisfer les seves obligacions enfront tercers i empleats”.

El conjunt de factors indicats pels auditors porta a advertir que “es podrien posar en dubte el principi d’empresa en funcionament i, en conseqüència, la capacitat de la societat per realitzar els seus actius i liquidar els seus passius”. Per tot plegat, “la continuïtat de les activitats i la viabilitat de Naturlandia dependrà del compliment del pla de negoci elaborat per la direcció de la societat i conseqüentment de la capacitat d’obtenció dels ingressos previstos, i de la generació dels fluxos d’efectiu necessaris per fer front als deutes amb les entitats financeres i la resta de creditors i l’assoliment de la reestructuració prevista del deute amb els bancs –que ja ha estat acordada–, i dependrà del suport financer i econòmic continuat que li doni el seu accionista principal, el comú de Sant Julià de Lòria”.

Quant al pla de negoci (que va del 2014 al 2016 ampliable fins al 2038), l’informe remarca que més enllà de les pèrdues es preveu “un increment dels ingressos fins assolir en la data de finalització del pla un import anual d’ingressos de 5,2 milions d’euros, un resultat abans d’amortitzacions i impostos positiu en els diversos exercicis i uns fluxos d’efectiu positius acumulats, després de retorn dels préstecs i de realització de les inversions projectades, d’1,8 milions d’euros”. Per a aquest 2014 el pla de negoci preveu un augment del 20% dels ingressos respecte de l’any passat, que van ser de pràcticament 2 milions d’euros. I una reducció del 30% en les despeses de personal, que el 2013 van ser d’1,5 milions.

[ TORNA ]

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal