Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

L’auditoria de Naturlàndia assenyala la incertesa per mantenir l’activitat

Imprimeix PDF


Diari BonDia

M. S. C. Dj., 09/07/2015 - 23:55

L’auditoria dels comptes de Camprabassa corresponents al 2014 torna a alertar de la viabilitat de la societat i relaciona el seu futur amb l’aportació econòmica i financera del seu principal accionista, el Comú de Sant Julià de Lòria. Segons indica l’informe, a causa de les inversions efectuades des de la posada en funcionament del negoci, Naturlàndia ha incorregut en resultats d’explotació negatius i en pèrdues acumulades (l’any passat van ser de 2 milions d’euros). Això ha fet que en data 31 de desembre del 2014 el patrimoni net es veiés reduït fins als 8,2 milions d’euros, equivalent al 48,49% del seu capital social, fet que seria causa de dissolució de la societat, tal com preveu la Llei de societats anònimes. Davant d’aquest fet, l’auditoria assenyala “una incertesa significativa sobre la capacitat de Camprabassa per continuar la seva activitat de forma normal en un futur”.

Tot i així, l’informe exposa que hi ha diversos factors que “tendeixen a reduir o eliminar el dubte” sobre la capacitat de la societat per seguir operativa. Per aquest motiu, els administradors han avaluat la capacitat de l’empresa per mantenir-se en funcionament, “almenys els dotze mesos següents des de la data del balanç”, que passa principalment per una operació d’ampliació de capital per un import de 5,1 milions d’euros per compensar els crèdits que té amb el Comú i la condonació del cànon, ja aprovats per la corporació.

L’auditoria també indica que la viabilitat de la societat dependrà del compliment del pla de negoci elaborat per la direcció de Naturlàndia. Aquest, que fa una previsió fins al 2038, preveu pèrdues en els resultats dels diferents exercicis,

tot i que no serien superiors al 30% dels ingressos projectats. Així mateix, estima que els ingressos aniran augmentant fins a arribar en la data de finalització del pla (l’any 2038) a un import anual de 7,4 milions d’euros.

En tot cas, les previsions per al 2014 es van executar de forma parcial, registrant un major compliment dels ingressos i fallant en les despeses i inversions. Així, la intenció era créixer en els primers un 20% i adaptar les despeses a la marxa del negoci i les necessitats, així com retallar un 30% en personal per la fi de contractes, l’optimització de personal eventual i l’amortització de llocs de treball fixos. Cal destacar, però, que la realitat ha anat a la inversa i les despeses de personal han passat dels 1,5 milions del 2013 als 2 milions de l’any passat.

Un altre aspecte que permetrà a Camprabassa continuar amb l’activitat, segons assenyala l’informe, és l’assoliment de la reestructuració del deute prevista amb les entitats bancàries, així com “del suport financer i econòmic continuat que li doni el seu principal accionista, el Comú de Sant Julià de Lòria”.

En l’auditoria de l’any passat també s’exposa que durant l’exercici 2014 no s’ha acordat dividends a compte.

Demandes

Per últim, l’informe detalla les demandes que té la societat, entre les quals se n’hi troba una del novembre del 2013 que reclama 114.147 euros per serveis diversos, que es té parcialment provisionada. Naturlàndia també s’enfronta a una demanda de 32.800 euros per exhibició inconsentida d’imatge, a una de 42.350 euros per utilització de drets d’obra i a una altra, que afecta altres tercers, per 88.333 euros. A més, hi ha diverses demandes per accidents. En tots els casos, Camprabassa considera que pot guanyar les demandes o que seran cobertes per les asseguradores.

25 empleats més de mitjana que el 2013

Tot i que el pla de negoci elaborat per la direcció de Camprabassa preveia per al 2014 una reducció de les despeses de personal del 30%, la realitat és que han crescut en 513.000 euros respecte de l’exercici anterior. Això ha estat motivat per un augment de la plantilla. El nombre mitjà de persones que la societat ha tingut treballant durant el 2013 i el 2014 ha estat de 77,35 assalariats i 102,50, respectivament, xifra que suposa un creixement de 25,15.

La major part d’aquest increment està motivat per la internalització de la restauració, que ha requerit la incorporació de 13 persones més. També ha crescut el personal temporal d’activitats, que ha passat de 37 a 42. El nombre mitjà d’empleats per a les activitats del parc ha pujat de 16,75 a 20,92, així com el personal d’administració, recursos humans i informàtica (ha crescut en dos), el de direcció i el de neteja (en un cadascun). Per contra, el departament comercial i d’atenció al client s’ha reduït en dos.

[ TORNA ]

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal